hte.co.il

טל איטקין מסבירה מהן הסיבות לביטול צוואה

צוואה היא למעשה בקשתו האחרונה של הנפטר ובה הוא מפרט כיצד הוא רוצה שיתחלק רכושו לאחר לכתו מן העולם. לאחר מותו לא ניתן כמובן לשנות את החלוקה אך בכל זאת ניתן להגיש בקשה לביטול צוואה עקב סיבות שונות.

טל איטקין מביאה דוגמה של בן אחד מתוך ארבעה ילדים אשר האב נפטר וכתב בצוואתו כי הרכוש יתחלק רק בין שלושת האחים האחרים ללא שום הסבר מפורט. יכול האח הרביעי "המקופח" לטעון כי ישנה סבירות שכתיבת הצוואה או עריכתה נעשתה שלא כדין ולא בתום לב ושהוא השקיע באביו וטיפל בו עד יומו האחרון וזה לא סביר שאינו נכלל בצוואתו.

איטקין טל עו"ד

הבן רשאי להגיש בקשה לביטול צוואה ולאחר מכן נבדקות האופציות של מצב בריאותי שאינו מאפשר לאב חשוב בשיקול דעת, הפעלת לחץ מצד היורשים האחרים, צלילות דעת שאינה מאפשרת למצווה לחשוב באופן רציונאלי, מצב בריאותי קיים שהשפיע על המצווה בעת צוואתו ועוד.

לאחר בקשה לביטול צוואה נבדקות הטענות של המבקש ובמידה והוכח כי הצוואה אכן נכתבה שלא כדין ישנה אפשרות לפעול בנידון ולשנות את צוואתו של המצווה. טל איטקין מדגישה כי לרוב מי שמגיש בקשה של ביטול צוואה הם האנשים שציפו לקבל חלק מהרכוש אך הוהדרו מהצוואה לחלוטין או שקיבלו חלק נמוך בהרבה מהציפיות שלהם.

בקשה לביטול צוואה – אין מקרה אחד דומה למשנהו

טל איטקין מדגישה כי אין מקרה של בקשה לביטול צוואה שדומה למקרה שלפניו או אחריו, כל מקרה הוא לגופו ואין כמעט בכלל תהליכי בדיקה זהים כי בכל מקרה יש לבדוק מרכיבים אחרים. כחלק מתהליכי הבדיקה של הבקשה לביטול הצוואה בודקים את מצבו הרפואי הכללי של המצווה, מנסים להבין את מצבו המנטאלי ומצב רוחו ביום הצוואה, בודקים מה היה בצוואות הקודמות במידה והיו והאם יש שינוי מהותי, במידה והנפטר היה חולה במחלה כרונית למשל כמו אלצהיימר אז ישנה בדיקה של דרגת המחלה ביום כתיבת הצוואה ועוד בדיקות רבות שכוללות גם תשאולים של היורשים הנוספים.

טל איטקין מסבירה כי בקשה לביטול צוואה אינה מבטיחה כמובן את ביטולה של הצוואה אך בהחלט ישנם מקרים שבהם מוכח מעל כל ספק כי הייתה הטיה לא הוגנת והאדם המרגיש מקופח מהצוואה יזכה לקבל את חלקו.

איטקין טלביטול צוואהבקשה לביטול צוואהטל איטקיןעו"ד טל איטקין

דצמבר 8, 2015


אחורה

קדימה