hte.co.il

כל מה שחשוב לדעת על מזונות ילדים

כאשר בני זוג מחליטים להתגרש, מדובר בתהליך קשה הן מבחינה רגשית והן מבחינה משפטית. במקרה ולזוג יש ילדים, העניין הופך מורכב יותר, כאשר הרצון לעשות את מה שהכי טוב בשבילם, הופך לעיתים ללא מעשי, וסכסוכים כספיים מטשטשים את הגבול בין טובת הילדים לאגו של ההורים. מטרת תשלום מזונות ילדים הינה להסדיר את הנושא הכלכלי, ולהפריד בין המצב המשפחתי הלא פשוט שנוצר, לבין הצורך הממשי בהמשך קיום רמת החיים של הילדים, כפי שהורגלו אליה בטרם התרחשה הפרידה של הוריהם.

באילו מקרים תוגש תביעת מזונות ילדים?

כאשר האישה ובעלה נפרדים, היא איננה צריכה לחכות למתן הגט ולהשלמת הליך הגירושים במלואו. תשלום מזונות ילדים הוא חובתו של כל אב, בין אם הוא עובד במשרה קבועה או מובטל. התביעה לקבלת המזונות מוגשת בדרך כלל בבית הדין לענייני משפחה, ובמקרים מסוימים בבית הדין הרבני. גובה דמי המזונות שייקבע לאחר הגשת התביעה, תלוי במספר גורמים ויכול להשתנות עם השנים. מסיבה זו, אם תהיתם כמה משלמים מזונות על 2 ילדים והאם הסכום הוא פי שניים לעומת מזונות המשולמים עבור ילד אחד- התשובה היא שלא. ככל שמספר הילדים גדל, כך אמנם גדל הסכום היחסי המשולם להם, אך הוא איננו מוכפל. האב החייב במזונות, צריך לשלם סכום חודשי קבוע עבור כל ילדיו יחד, וכן את הוצאות הדיור והאחזקה עבור כל אחד ואחד מהם. במידה ויש לו ילד אחד מדובר בשליש מההוצאות הללו, ועבור ילד שני- 40%. במשפחות בהן ישנם שלושה ילדים ומעלה- האב יישא בעלות מחצית הוצאות האחזקה והדיור עבור ילדיו.

כיצד נקבע גובה המזונות החודשי הקבוע המשולם לילדים?

הסכום המשולם כמזונות לילדים נקבע בחוק כמינימום של 1150 שקלים לחודש. מדובר בסכום קטן המתייחס לאבות אשר אינם עובדים, או שאין להם משכורת קבועה. חשוב לדעת כי גובה המזונות אמור להשלים עבור האם את החסר לה, בכדי שילדיה הנמצאים בחזקתה, ימשיכו ליהנות מאותם התנאים כפי שחיו בהם, לפני שהיא נפרדה מבעלה. מסיבה זו הסכום המינימלי אינו מתייחס לאבות בעלי הכנסה יציבה, ובהסכם המזונות לרוב נקבעים סכומי כסף גבוהים יותר. עם זאת, בהגיעם של הילדים לגיל 18 – האב חייב בתשלום נמוך בהרבה- שליש ממה ששילם לפני כן, או שליש מן הסכום המינימלי במידה ולא היה סכום מזונות.

האם מזונות לאישה פרודה מושפעים ממספר ילדיה?

החוק מחייב את הבעל בתשלום מזונות לאישה שלו, כל עוד הם לא התגרשו, וללא קשר למזונות הילדים בהם הוא חייב. סכום התשלום המגיע לאישה שיש לה שני ילדים או יותר- גבוה מזה של אישה עם ילד אחד, והוא עומד על כ 2700 שקלים לחודש. אישה זכאית לקבלת המזונות שלה במקביל לקבלת המזונות עבור ילדיה, ועל בעלה בנפרד לעמוד בשני סוגי התשלומים הללו כחוק.

פברואר 12, 2017


אחורה

קדימה